Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken

Share on facebook
Share on linkedin
VVPAO logo

Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken

Welkom,

De deelnemende psychiaters zijn gevestigd in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Alle leden van de VVPAO zijn erkende BIG-geregistreerde medisch specialisten en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Psychiaters

Door te klikken op een naam in de lijst hieronder komt u terecht op de informatie pagina van de betreffende vrijgevestigde psychiater. Hier vindt u o.a. informatie over de aanmeldingsprocedure en contactinformatie. Heeft u algemene vragen dan kunt u een bericht sturen naar info@vvpao.nl

verborgen

Hr. N.J.B. Scheepers

Nieuwe-Niedorp

Hr. K. Smit

Sint Pancras

Hr. H.P. America

Bergen

Hr. J. Bliek

Oudorp

Informatie

De VVPAO is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde, zelfstandig werkende psychiaters in de regio’s Noord Holland Noord, Noord Kennemerland en West-Friesland.

Algemeen

verborgen

Doelstelling van het samenwerkingsverband is up-to-date zorgverlening middels gezamenlijke kwaliteitsbewaking en –bevordering. Ook is de waarneming onderling geregeld.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door Dhr. N.J.B. Scheepers, voorzitter, Dhr K. Smit, secretaris en Dhr. H. America, penningmeester.

Wij als zelfstandig gevestigde psychiaters oefenen zelfstandig praktijk uit, d.w.z dat wij in onze praktijken niet verbonden zijn aan een ambulante GGZ instelling of psychiatrisch ziekenhuis.


Voordelen zijn de meestal korte wachttijden, een zekere vrijheid van artsenkeuze, het aanbod van hoogwaardige(medisch) specialistische zorg met een veelal lage drempel.


Een ander voordeel is het feit dat u, als patiënt, in het algemeen steeds met één en dezelfde behandelaar heeft te maken, indien u in behandeling genomen wordt, namelijk de psychiater van uw keuze. De zelfstandig gevestigd psychiater kan door diens brede kennis snel tot een oordeel komen over welke zorg bij uw hulpvraag past. Hij kan zelf ook verschillende vormen van behandeling bieden zoals diverse psychotherapiemethoden, medicamenteuze behandeling en (langerdurende) psychiatrische behandeling en begeleiding.


Een nadeel kan zijn dat een vrijgevestigde praktijk niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid biedt. Dit kan voor mensen, die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten, betekenen dat zij eerder zijn aangewezen op een GGZ Zorginstelling of polikliniek van een ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan kan de psychiater adviseren of bemiddelen bij een verwijzing.

Uw psychiater declareert de behandeling in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bij uw Zorgverzekeraar. Dat is een administratieve vorm waarin zorgtraject, diagnose en alle behandelingsverrichtingen in één geheel zijn opgenomen. Zo’n DBC start bij het begin van de intake en eindigt na 1 jaar of zoveel eerder als de behandeling gestopt is. Aan zo’n DBC wordt ook het bedrag gekoppeld wat ervoor staat. Enkele psychiaters declareren  deze DBC  bij de patiënt(e) zelf aan het einde van de behandeling of 1 jaar na de startdatum van de behandeling. U ontvangt hierover van deze psychiater uitvoerige informatie.

Bij uw eerste afspraak neemt u de gegevens van uw zorgverzekering mee en eventueel de verwijsbrief van uw huisarts.
Het niet nakomen van uw afspraak van bij voorbeeld 1 uur geeft voor uw behandelaar een verlies van omgerekend 50 euro. Dat is aanzienlijk. Daarom is zorgvuldigheid van uw kant gewenst.

Uw behandelaar heeft een medisch beroepsgeheim. Alles wat u met hem bespreekt is strikt vertrouwelijk. Diens rapportages over u mogen dan ook alleen met uw toestemming verstuurd worden aan uw huisarts, verwijzend specialist of eventuele andere instelling.
Deze toestemming wordt uitdrukkelijk vooraf aan u gevraagd.


Van uw behandeling wordt een dossier aangelegd. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat derden geen toegang hebben.

U heeft door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) recht op inzage in uw gehele dossier. U kunt dit aanvragen bij uw behandelaar.

In een zelfstandige praktijk kan een psychiater onmogelijk volledig bereikbaar zijn. Wel bestaat er een vaste periode dat u hem kunt bellen voor overleg. Buiten deze afgesproken tijden is uw psychiater niet bereikbaar. Voor acute, spoedeisende hulp is er een crisisregeling van de regionale GGZ instelling (GGZ Noord Holland Noord) waar een dienstdoende huisarts u kan aanmelden.


Tijdens vakantie van uw behandelend psychiater neemt een andere psychiater waar voor hem. Indien nodig kunt u met deze waarnemer een gesprek krijgen. Wie dit is en hoe u deze waarnemer kunt bereiken wordt vooraf met u besproken.

Klachtregeling

verborgen

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of bejegening door uw psychiater, dan kunt u deze het beste eerst zelf aanspreken. Hij zal proberen om uw onvrede zoveel mogelijk met u te bespreken en weg te nemen. Indien dit niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt, dan kunt u gebruik maken van de interne of externe klachtenprocedure.

Wanneer u niet met uw behandelend psychiater tot een bevredigende oplossing van uw klacht bent gekomen kan de kwestie voorgelegd worden via een interne klachtenregeling. U dient uw klacht dan schriftelijk in bij de secretaris van het bestuur van de VVPAO:

Dhr. K. Smit

Bovenweg 56

1834 CG Sint Pancras

Er worden dan 2 andere psychiaters van de Vereniging hierbij betrokken. Zij zullen via “hoor en wederhoor” uw klacht zo goed mogelijk behandelen.

De VVPAO is aangesloten bij de Klachtencommissie van de GGZ NHN en GGZ Dijk en Duin.             

Secretaresse: Mevr. W. Dekker- van der Wal
Tel: 072-5312340      

Adres: Postbus 18

1850 BA Heiloo

Dit betekent dat een klacht ook door deze commissie behandeld kan worden wanneer een interne afhandeling onvoldoende tot een oplossing heeft geleid. Ook kunt u zich rechtstreeks tot deze externe commissie wenden. U dient wel uw psychiater hiervan op de hoogte te stellen.
Mocht het bovenstaande traject niet tot bevredigende resultaten hebben geleid, dan kunt U zich ook wenden tot de volgende instanties:

Werkwijze

verborgen

In principe wordt u door de huisarts verwezen. U meldt zich telefonisch aan bij de psychiater. Deze maakt met u een afspraak tenzij direct al duidelijk is dat behandeling elders meer op zijn plaats is.

In één of meerdere gesprekken zal de psychiater proberen een beeld te vormen van de aard en mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten. Aan het einde van deze onderzoeksfase zal uw psychiater zijn indruk en eventuele conclusies met u bespreken. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, maar ook over uw verleden. Een combinatie van factoren is vaak verantwoordelijk voor het ontstaan van uw problemen.

Na de intake en de diagnosestelling zal de psychiater u een behandelingsvoorstel doen of u terugverwijzen naar uw verwijzer, al of niet met een advies. Dit heet indicatie. U besluit of u in wilt gaan op dit behandelingsvoorstel.


Mocht u het niet eens zijn met het behandelingsvoorstel, dan heeft u de mogelijkheid van een second opinion bij een andere psychiater. Dat is een hernieuwd onderzoek aanvragen bij een collega psychiater Over dit besluit kunt u in beroep gaan bij uw zorgverzekeraar. Uw psychiater informeert u daarover desgewenst.

Deze start wanneer de behandelingsovereenkomst is gesloten. Daarin wordt vastgelegd:

– de behandelingsvorm
– de inhoud en te verwachten duur
– eventuele medicijnen
– tussentijdse beoordeling


Uw behandelend arts is vanzelfsprekend altijd bereid uw vragen over behandelingsvorm, duur van de behandeling, toekomstverwachting, effecten en bijwerkingen van uw medicatie, alternatieven en uw rechten en plichten uit te leggen. Tevens zijn er brochures over een aantal ziektebeelden beschikbaar.
Uw huisarts ontvangt bericht over deze gemaakte afspraken, uiteraard met uw toestemming. Desgewenst kunt u een kopie krijgen van het verslag.
Het behandelingsvoorstel maakt deel uit van het dossier en kan binnen de beroepsgroep achteraf getoetst worden. Dit gebeurt alleen met de anonieme gegevens en houdt dus in dat uw persoonlijke gegevens verwijderd worden.
Het stoppen van uw behandeling zal in onderling overleg tussen u en uw psychiater plaats vinden.

Wij streven er natuurlijk naar de wachttijd voor een behandeling te beperken. Als u van mening bent dat een afgesproken behandeling zo spoedeisend is dat uitstel medisch niet aanvaardbaar is, kan uw huisarts met de psychiater overleggen over een oplossing.

Het goed nakomen van afspraken is van groot belang voor een goede behandeling. Uw behandelaar gaat er van uit dat u alleen bij een zeer dringende aangelegenheid de afspraak afzegt en dan minstens 24 uur van tevoren;

Contactgegevens

verborgen

Tel. 072- 5274646. In geval u een civiele procedure wenst aan te spannen tegen uw psychiater.

De heer drs. P. Gassman
Tel. 020-5800100

Voor vragen kunt u zich wenden tot Dhr. K. Smit, secretaris van de vereniging. 

Contact

Voor verwijzers is per 1-1-2014 een concept model verwijsbrief specialistische GGZ toegevoegd (zie onder verwijsbrief). Het verzoek is deze verwijsbrief te gebruiken als u patiënten naar een van onze leden wenst door te verwijzen of een eigen verwijsbrief op te stellen die aan de genoemde voorwaarden voldoet. Enkele psychiaters kennen ook de mogelijkheid te verwijzen via Zorgdomein.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: N.J.B. Scheepers

Secretaris: J.S. van Eeuwijk

Penningmeester: H. America